Modlitby 11. týden 15. – 21. března 2021

15.03.2021

texty pro neděli 21. března 2021 - 5. neděle postní

První čtení: Jeremjáš 31, 31-33

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.

Hospodine, ve slitování byl jsi vždy věrný svému lidu, i přes jeho mnohou nevěru.

Pro slitování dáváš nám i smlouvu novou, do nitra, do srdce vtéká nám Kristova krev.

Děkujeme, velebíme tvou náklonost, lásku, co se nám dává, vzhlížíme k tobě s vděčností.

Amen


Druhé čtení: Židům 5, 5-10

Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl: >Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. < A na jiném místě říká: >Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova. < Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy, když ho Bůh prohlásil veleknězem podle řádu Melchisedechova. 

Pane Ježíši, lidská nedokonalost naše je překonána tvou dokonalostí, láskou.
Smíme tě poslouchat, nacházet věčnou spásu, obnovovat věrnost své víry.
Děkujeme a prosíme, ať i přes mnohou tíž pokušení stále cítíme posilu tvého doprovodu.

Amen


Evangelium: Jan 12, 23-33 (+20-22)

Ježíš jim odpověděl: "Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce. Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno!" Z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím." Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní tvrdili: "Anděl k němu promluvil." Ježíš na to řekl: "Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě." To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít.

Děkujeme, Otče, že tvůj hlas, díky Kristu stále proniká do našich životů.

Voláš na nás, aby vládce tohoto světa, neměl nad námi převahu a Kristem povoláš k sobě.

Prosíme, ať církev dokáže odolat nástrahám světa a volat o tobě v čistém svědectví také i dnes.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Petru Blahovcovou, Tomáše Zajíce, manžele Ročkovy, Moniku Říhovou, Zbyňka Šafáře a ...

Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu. Prosíme za všechny lékaře, zdravotníky, kaplany a všechen personál v nemocnicích a domovech důchodců, prosíme za jejich ochranu a požehnání pro jejich službu.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Etiopii, Bělorusku, Myanmaru a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za požehnání pro dobu postu, abychom uměli činit pokání a věřili evangeliu i přes tíživost současnosti.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel