Modlitby 23. týden, 6. – 12. června 2022

06.06.2022

texty pro neděli 12. června 2022 - 1. neděle po svatém Duchu - Nejsvětější Trojice

První čtení: Přísloví 8, 1-3.22-31

Cožpak moudrost nevolá, nevydává rozumnost svůj hlas? Na nejvyšším místě, nad cestou, na křižovatce stojí. Při branách, kudy se chodí do města, u vchodu pronikavě volá: Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty, dříve než co konal odedávna. Od věků jsem ustanovena, od počátku, od pravěku země. Ještě nebyly propastné tůně, když jsem se zrodila, ještě nebyly prameny vodami obtěžkány. Když ještě byly hory ponořeny, před pahorky jsem se narodila. Ještě než učinil zemi a všechno kolem a první hroudy pevniny, když upevňoval nebesa, byla jsem při tom, když vymezoval obzor nad propastnou tůní, když seshora zavěšoval mračna, když sílily prameny propastné tůně, když kladl moři jeho meze, aby vody nevystupovaly z břehů, když vymezoval základy země, byla jsem mu věrně po boku, byla jsem jeho potěšením den ze dne a radostně si před ním hrála v každý čas. Hraji si na jeho pevné zemi; mým potěšením je být s lidskými syny.

Tvé stvořitelské dílo, Hospodine, není směsicí náhod a omylů.

Vše vychází od tebe, z Moudrosti, co člověka přesahuje.

Děkujeme, že nám umožňuješ, abychom žasli a ve víře nacházeli moudrost a naději.

Amen


Druhé čtení: Římanům 1, 1-6

Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia, jež Bůh ústy svých proroků předem zaslíbil ve svatých Písmech, evangelia o jeho Synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna, evangelia o Ježíši Kristu, našem Pánu. Skrze něho jsme přijali milost apoštolského poslání, aby ke cti jeho jména uposlechly a uvěřily všecky národy; k nim patříte i vy, neboť jste byli povoláni Ježíšem Kristem.

Povolal jsi nás, Pane, abychom byli tvými svědky, chceš, abychom to brali zcela za své.

Připadáme si někdy sice jako bezvýznamní, ale ty nás stále posvěcuješ svou láskou.

Prosíme za všechny církve, ať Duch svatý i dnes provane naší lidskou nízkost a dodá odvahy.

Amen


Evangelium: Jan 16, 12-15

Ježíš řekl: "Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne."

Nebeský Otče, díky našemu Bratru Ježíši jsme jeho Duchem zbavováni zármutku světa.

Lež a zlo ztrácí v něm svou sílu, naše minulost, přítomnost i budoucnost nachází směr a cíl.

Prosíme za všechny bezradné, za všechny, kdo bloudí a neví si rady, kéž jsou Duchem provanuti.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Dezidéra Ference, Vlaďku, Jaroslava a Věrku Tesařovy, Květu Klímovou a za Ervína Kukuczku...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme za církev, za požehnání pro všechna setkání v náboženských obcích a za požehnání pro Noc Kostelů a Pouť do Škodějova, kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Tvého Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel