Modlitby 25. týden, 21. – 27. června 2021

21.06.2021

texty pro neděli 27. června 2021 - 5. neděle po svatém Duchu, 13. v mezidobí

První čtení: Pláč 3, 24-33

"Můj podíl je Hospodin," praví má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Dobré je muži, jestliže nosil jho už ve svém mládí. Ať usedne osamocen a ztichne, když je na něho vložil. Ať položí do prachu svá ústa, snad ještě naděje zbývá. Ať nastaví líce tomu, kdo ho bije, a potupou se sytí. Neboť Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství. Z rozmaru totiž lidské syny nepokoří ani nezarmoutí.

Hospodine, ve vztahu k tobě nacházíme, útěchu a povzbuzení, vnímáme naději, hledáme tvou vůli.

Skláníme se před tvým rozhodnutím v úctě, stále prosíme o tvé slitování.

Děkujeme za dar víry, prosíme za ty, kteří jsou bez víry, žijí v prázdnotě, ať jsou i oni obohaceni.

Amen


Druhé čtení: 2. Korintským 8, 10-15 (+8,7-9)

Řeknu vám, co si myslím: Sluší se, abyste nyní dokončili dílo, které jste už loni nejen začali, nýbrž také k němu dali podnět. Odkud vyšla ochota k pomoci, tam ať se pomoc také uskuteční. Každý ať dá podle toho, co má; vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá. Nejde o to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetíženi, nýbrž abyste na tom byli stejně: váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku; tak nastane vyrovnání, jak je psáno: >Kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek. <

Vedeš nás, Kriste, k činům lásky, jež mívají mnoho podob.

Náš život má být odpovědí na tvou lásku a velikost tvé oběti.

Prosíme, směřuj nás k opravdovému zájmu o druhé, ať stále nemyslíme jen sami na sebe.

Amen


Evangelium: Marek 5, 21-30 (+5,31-43 )

Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu, shromáždil se k němu veliký zástup, když byl ještě na břehu moře. Tu přišel k němu jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil: "Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila!" Ježíš odešel s ním. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Když zaslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu vysvobozena!" A rázem přestalo jí krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl: "Kdo se to dotkl mého šatu?"

Přiznáváme, Pane, že mnohdy neumožňujeme druhým, aby se tě snadno dotýkali.

Selháváme jako společenství církve kolem tebe shromážděné i jako jednotlivci.

Prosíme, spravuj nás svým Duchem, ať je církev živě otevřená a opravdově milující.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Věru a Jaroslava Tesařovy, za Deboru Chytilovou, Milušku a Jana Pellyovy, Honzíka Kubíčka, Vlaďku Galetovou a...

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Zvláště nyní prosíme za situaci v Bělorusku. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o požehnání pro završení "zvláštního" školního roku, pro čas dovolených a všech prázdninových cest.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel