Modlitby 26. týden, 27. června – 3. července 2022

24.06.2022

texty pro neděli 3. července 2022 - 4. neděle po svatém Duchu - (14. v mezidobí)

První čtení: Izajáš 66, 10-14

Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Budete sát do sytosti potěšení z jejích prsů, budete s rozkoší pít plnými doušky z prsů její slávy. Toto praví Hospodin: "Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku a jako rozvodněný potok slávu pronárodů. Budete sát nošeni v náručí, hýčkáni na kolenou. Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení." Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí, vaše kosti budou pučet jako mladá tráva. Bude zřejmé, že Hospodinova ruka je s jeho služebníky a že jeho hrozný hněv je proti jeho nepřátelům.

Nebeský Otče, život lidí bývá různý a někdy drsný. Děkujeme, že nám dáváš také pocítit svou lásku.

Tvá láska i přes hrubost světa je něžná a pečující, v ní nabíráme nových sil a věříme v ní.

Prosíme, ať i my v církvi dokážeme být láskyplní a skutečnou mateřskou péčí zahrnujeme druhé.

Amen


Druhé čtení: Galatským 6, 7-12 (+6, 8-16)

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Teď vám píši vlastní rukou; všimněte si velkého písma. Ti, kteří chtějí dobře vypadat před lidmi, nutí vás, abyste se dávali obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Krista Ježíše.

Doznáváme, Pane, že velmi snadno ztrácíme nadšení pro konání dobra všem.

Býváme i unavení z každodenních vztahů, nevrací se nám vše, jak bychom si přáli z rodiny a církve.

Prosíme, zbavuj nás stále veškerého sobectví, které se nás přichycuje, ať nemarníme čas.

Amen


Evangelium: Lukáš 10, 8-11.16-20 + (10, 1-7)

A když přijdete do některého města a tam vás přijmou, jezte, co vám předloží; uzdravujte nemocné a vyřiďte jim: >Přiblížilo se k vám království Boží.< Když však přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: >Vytřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který ulpěl na našich nohou! Ale to vězte: Přiblížilo se království Boží. < Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal." Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: "Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu." Řekl jim: "Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích."

Svěřil jsi nám velikou moc, Pane, jsme tvými posly, jsme těmi, koho jsi vyslal na cestu života.

Míváme radost, když se nám daří. Ale tobě nejde jen o naše výsledky, jde ti především o nás samé.

Prosíme, zbavuj církev vědomí své malosti, ať i přes lidské prohry vnímáme velikost tvého vítězství.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ervína Kukuczku, Vlaďku, Dezidéra Ference, Jaroslava a Věrku Tesařovy, Květu Klímovou a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro čas dovolených a prázdninových cest, ať nabereme sil.

Prosíme za církev, za požehnání pro všechna setkání v náboženských obcích, kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Tvého Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel