Modlitby 29. týden, 18. – 24. července 2022

18.07.2022

texty pro neděli 24. července 2022 - 7. neděle po svatém Duchu - (17. v mezidobí)

První čtení: Genesis 18, 20-27a (+ 18, 27b-32)

Hospodin pravil: "Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je po nich veta; zjistím si, jak tomu je." Zatímco se muži odtud ubírali k Sodomě, Abraham zůstal stát před Hospodinem. I přistoupil Abraham a řekl: "Vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého? Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých; vyhladíš snad i je a nepromineš tomu místu, přestože je v něm padesát spravedlivých? Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého; pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal. Což Soudce vší země nejedná podle práva?" Hospodin odvětil: "Najdu-li v Sodomě, v tom městě, padesát spravedlivých, prominu kvůli nim celému místu." Abraham pokračoval:...

Celý svět, Hospodine, je spravován ne na základě spravedlnosti, ale je udržován díky tvé milosti.

Naše přímluvné modlitby nás přibližují k tobě, učí pokoře a odpovědnosti.

Děkujeme za tvou trpělivost, kterou s námi máš a prosíme za vedení a ochranu pro naše rodiny.

Amen


Druhé čtení: Koloským 2, 6-10 (+2, 11-15 )

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. V něm je přece vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.

Kriste, přijali jsme tě jako svého skutečného Pána a tak to nutně musí být i poznat v našem životě.

S vděčností máme se dívat kolem sebe, kráčet životem a zároveň mít v tobě pevné kořeny.

Prosíme, uschopňuj církev k tomu, abychom pro všechny změny a otřesy nesloužili sobě ale tobě.

Amen


Evangelium: Lukáš 11, 1-13

Řekl jim: "Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: >Příteli, půjč mi tři chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám co dát. < On mu zevnitř odpoví: >Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal. < Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane a vyhoví mu pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!"

Pane, naše víra nás vede k rozmlouvání s tebou, abychom se modlili a s tebou žili.

Vedeš nás k trpělivosti, abychom se těšili nejen z výsledků života, ale především z našeho vztahu.

Prosíme, dej, ať neztrácíme ze zřetele smysl a cíl života a vnímáme tak i plnost tvé milosti.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, Květu Klímovou, Václava Sedláčka, Věru Pustějovskou a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro čas dovolených a prázdninových cest, ať nabereme sil.

Prosíme o vedení a ochranu pro diecézní dětský tábor se Štěpánem a tábor v Dobrušce s Erikou.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel