Modlitby 46. týden, 13. – 19. listopadu 2023

10.11.2023

texty pro neděli 19. listopadu 2023 – 25. neděle po sv. Duchu (33. v mezidobí)

První čtení z Písma: Sofonjáš 1, 7.12-16 (+1,17-18)
Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval. V té době prohledám Jeruzalém se svítilnami, ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: "Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého." V plen bude vydán jejich blahobyt a jejich domovy ve zpustošení; vystaví domy, a nebudou v nich bydlet, vysázejí vinice, a vína z nich neokusí. Veliký den Hospodinův je blízko, je blízký a převelice rychlý. Slyš, Hospodinův den je tady! Zoufale volá bohatýr do boje. Onen den bude dnem prchlivosti, dnem soužení a tísně, dnem ničení a zkázy, dnem tmy a temnot, dnem oblaku a mrákoty, dnem polnice a válečného ryku nad opevněnými městy, nad vyvýšenými cimbuřími.

Také i my, Hospodine jsme vábeni k vědomí, že potřebujeme především sebe a ne až tolik tebe.

I my jsme sváděni k otupělému přesvědčení, že jen na nás a naší síle stojí svět.

Děkujeme, že nás ve víře stavíš na pevnou zem, v níž přes nejistotu světa hledáme tvou vůli.

Amen


Druhé čtení z Písma: 1. Tesalonickým 5, 1-8 (+5, 9-11)
Není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat "je pokoj, nic nehrozí", tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu.

Je nám dáno, Pane, abychom si uvědomovali, že mír a bezpečí jsou nám vždy vzdáleny.

Především nám ale hrozí, že nebudeme žít ve skutečné víře, naději a lásce.

Prosíme, veď nás stále, ať jsme opravdově připraveni na tvůj příchod.

Amen


Evangelium: Matouš 25, 14-21 (+25, 22-30)
Ježíš řekl svým učedníkům: "Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, vyzískal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil tedy ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: »Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal. « Jeho pán mu odpověděl: »Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.

Nebeský Otče, nestojíš nad námi s přísností a rozkazy, jak v detailu máme hospodařit a žít.

Nejsi tyran, který chce po nás jen víc a víc, ale jsi tím, kdo nám svěřuje svobodu v lásce.

Prosíme, spravuj církev, ať má odvahu nést další plody a přinášet tvé bohatství.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Marii Vomočilovou, Ladislava Vaňka, Vlaďku, rodinu Olgy, Bohuslava Matysku, Jiřího Konečného, Zbyňka Šafáře a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, která byla napadnuta i Izrael, který je teď ve válečném stavu. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem. Zejména myslíme na politické vězně v Bělorusku a konkrétně prosíme za Palinu Šarenda Panasjukovou, její rodinu a za všechny, kdo trpí pro lidskou tvrdost a nespravedlnost.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého. Ať trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel