Modlitby 50. týden, 7. - 13. prosince 20202

05.12.2020

texty pro neděli 13. prosince 2020 - III. neděle adventní

První čtení: Izajáš 61, 1-4 (+8-11 )

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je Stromy spravedlnosti a Sadba Hospodinova k jeho oslavě. Co bylo od věků v troskách, vybudují, postaví, co kdysi bylo zpustošeno, obnoví zničená města, zpustošená po celá pokolení.

Nebeský Otče, život nás staví do mnoha zápasů, díky Tobě i přes nevítězné bitvy nemusíme být zajatci svých proher.

Svůj lid si chystáš pro sebe, překrýváš naši slabost a oblékáš nás jako nevěstu do šatů nevinnosti.

Děkujeme za radost víry a prosíme, ať v církvi dokážeme i letos přinášet Advent plný naděje. Amen


Druhé čtení: 1. Tesalonickým 5, 16-24

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte; zlého se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.

Pane, Tvůj Duch nás učí radostně žít, vytrvat v modlitbách a vděčnosti.

Žít z Tvého Ducha, všecko zkoumat a držet se dobrého je Tvojí vůlí.

Prosíme, posvěť nás v tento adventní čas, ať náš duch, duše i tělo čeká na Tvůj příchod. Amen


Evangelium: Jan 1, 6-8.19-28

Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsi?" Nic nepopřel a otevřeně vyznal: "Já nejsem Mesiáš." Znovu se ho zeptali: "Jak to tedy je? Jsi Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš?" Řekl: "Jsem hlas volajícího na poušti: Urovnejte cestu Páně - jak řekl prorok Izaiáš." Ti vyslaní byli z řad farizeů. Otázali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?" Jan jim odpověděl: "Já křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte - ten, který přichází za mnou; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi." To se stalo v Betanii, na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil.

Kriste, stojíš vprostřed nás a chceš, aby Tě poznali také i jiní.

Pověřil jsi církev, aby nesla světu dar křtu, očisty víry a skutečné lásky.

Mnohokrát namísto vyrovnání cesty ji ale církev různě druhým klikatila, a tak prosíme, posiluj službu církve, ať je Tvým skutečným hlasem. Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Jaroslava a Věru Tesařovy, Petru Blahovcovou, Karla Haška a...

Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu. Prosíme za všechny lékaře a zdravotníky a také za naše duchovní a kaplany, kteří se rozhodli stát se dobrovolníky v nemocnicích nebo domovech pro seniory a pomáhat. Prosíme za jejich ochranu a požehnání pro jejich službu.

Prosíme za všechny křesťany, zvláště za Církev československou husitskou, abychom při stém výročí našeho samostatného vývoje jsme se nejen ohlíželi za historií, ale také si uvědomovali, čím v současnosti můžeme přispět. Prosíme o požehnání pro letošní "jiný" Advent.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Etiopii, Bělorusku, Náhorním Karabachu a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který by pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel