Modlitby 9. týden 1. – 7. března 2021

26.02.2021

texty pro neděli 7. března 2021 - 3. neděle postní


První čtení: Exodus 20, 1-6 (+7-17 )

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

Hospodine, mít jiného Boha mimo tebe bylo vždy pokušením velikým.

Nevidět tvou lásku, klanět se jen božstvům světa, hodnotám pomíjivým - bývá mnohem snazší.

Děkujeme, že se k nám stále skláníš a čekáš na odpověď v naší svobodě a lásce. Amen


Druhé čtení: 1. Korintským 1, 18-25

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: >Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.

Kriste, realita kříže, jeho důsledků pro život, tě neodradila.

Měřítka světské moudrosti, lidské čekání na štěstí - vše překrývá Otcova moc a láska.

Děkujeme za víru, v níž kříž není překážkou a prosíme, kéž i přes bolavost těchto dnů dokážeme stále jít za tebou. Amen Evangelium: Jan 2, 13-22

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: "Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: >Horlivost pro tvůj dům mne stráví. < Židé mu řekli: "Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit?" Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím." Tu řekli Židé: "Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?" On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš pověděl.

Pane, blížíme se znovu k velikonočním svátkům, v němž má své místo i naše očištění.

Měli bychom přivítat, že Ježíš všechny naše "obchody", jež s tebou činíme, rázně zpřevrací.

Prosíme, ať Kristus znovu vyspraví chrámy našich srdcí, prosíme o Tvého Ducha. Amen 


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Petru Blahovcovou, Tomáše Zajíce, manžele Ročkovy, Moniku Říhovou, Zbyňka Šafáře a ...

Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu. Prosíme za všechny lékaře, zdravotníky, kaplany a všechen personál v nemocnicích a domovech důchodců, prosíme za jejich ochranu a požehnání pro jejich službu.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Etiopii, Bělorusku, Myanmaru a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za požehnání pro dobu postu, abychom uměli činit pokání a věřili evangeliu i přes tíživost současnosti.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel