Modlitby 9. týden, 28. února – 6. března 2022

25.02.2022

texty pro neděli 6. března 2022 - 1. neděle postní

První čtení: Deuteronomium 26, 5-11 (+26,1-4)

Ty pak promluvíš před Hospodinem, svým Bohem, takto: "Můj otec byl Aramejec bloudící bez domova, sestoupil do Egypta a s hrstkou lidí tam pobýval jako host. Tam se stal velikým, zdatným a početným národem. Ale Egypťané s námi zle nakládali, trýznili nás a tvrdě nás zotročovali. Tu jsme úpěli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou a vztaženou paží, za veliké hrůzy, se znameními a zázraky, a přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. Nyní tedy, hle, přinesl jsem prvotiny z plodů role, kterou jsi mi dal, Hospodine." A postavíš koš před Hospodina, svého Boha, a pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu, ty i lévijec i bezdomovec, který bude mezi vámi.

Svěřil jsi nám, Hospodine, zemi, abychom o ni pečovali.

Nejsme majiteli země a svého díla, nejsme nezávislí vladaři.

S pokorou doznáváme, že jako lidstvo v mnohém selháváme a prosíme, veď nás ke skutečné vděčnosti.

Amen


Druhé čtení: Římanům 10, 8b-13

'Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci'; je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: >Kdo v něho věří, nebude zahanben. < Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť >každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen<.

Vedeš nás, Pane, k vyznání srdce, abychom cítili tvou blízkost a spásu.

Tvá štědrost maže rozdíly mezi lidmi a všichni lidé jsou naši bratři a sestry.

Prosíme, ať se zastaví bratrovražedná válka na Ukrajině, ať všechna zloba je překryta světlem.

Amen


Evangelium: Lukáš 4, 1-13

Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl. Ďábel mu řekl: "Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem, ale každým slovem Božím." Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: "Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat." Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů; vždyť je psáno >andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili< a >na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen<." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého." Když ďábel skončil všechna svá pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.

Kriste, jsi na rozdíl od nás stále plný Ducha rozhodnosti a síly.

Přiznáváme s pokorou, že ne vždy dohlédneme do všech dějů našich životů, býváme vyprahlí a slabí.

Prosíme, spravuj nás svým Duchem, ať dokážeme lépe rozlišit hlas skutečných potřeb tohoto světa.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Dezidéra Ference, Jana Tichého, Honzíka Kubíčka, Vaška Wienera, Petru Hrdličkovou, Lucii, Vlaďku, Zdeňka, Soňu a za všechny nemocné covidem a...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro setkání duchovních KH diecéze CČSH v Hradci králové a pro všechna setkání v našich náboženských obcích v čase postním.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel