Víra je hlubinou

07.02.2022

Proč naše kroky týden co týden míří do kostela? Abychom prožili dotek Boží blízkosti, abychom cítili Jeho ujištění a povzbuzení do dalších dnů.

Rádi se přibližujeme zvěsti, která nás vnitřně posiluje. Chceme se totiž vyhnout větě, kterou kdysi pronesl Šimon ve chvíli velkého rybolovu: "Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný." (L 5,8) Tu větu pronesl ve chvíli, kdy se cítil být zcela "převálcován".

Podobnou větu jako Petr řekl i prorok Izajáš: "Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím." (Iz 6,5) Něco podobného známe také od Mojžíše (Ex 4,10) a mnohých dalších. Člověku, kterému se překvapivě dostane setkání s Boží mocí a silou nutně dochází jeho vlastní malost a nehotovost. Apoštol Pavel v 1.K 15, 8-11, proto mluví sám o sobě jako o nedochůdčeti, a namísto svého původního jména Saul (což znamená od Boha vyžádaný), o sobě mluví, že jen Paul tedy v překladu, že malý - docela nepatrný apoštol.

V Pavlově životním příběhu je pozoruhodné, že nejprve horlivě pronásledoval křesťany, a nakonec se stal sám zaníceným křesťanem, který podnikal velké misijní cesty a stal se "apoštolem pohanů"... Byť o něm mnozí pochybovali a pochybují - je někdy vnímám jako nastražená figurka (zvlášť v muslimském světě). Jak ale z jeho listů vyplývá, apoštol Pavel se odkazuje s pokorou nikoliv na svoji vlastní výjimečnost a nadřazenost nad ostatní, ale odkazuje na Boží milost. Milost od Boha, která k Pavlovi přišla a v níž on pevně uvěřil, a jak zaznívá z jeho listů - milost je vždy větší než lidská zloba a zášť. Pavel proto tedy píše ne ve světle hodnocení druhých lidí o sobě, ale v naději: "Milostí Boží jsem to, co jsem." (K 15,10) Přejít k takovému ujištění života chce čas a hloubku poznání.

Zajeď na hlubinu, Šimone, a spusťte sítě k lovu, (L 5,4) zaznívá v Lukášově evangeliu. Rybář Šimon poslechl a Ježíš mu změnil povolání a později také i jméno na Petr - Skála. Šimon tak od toho velkého rybolovu už neměl jen lovit ryby, ale lidi. Český překlad lovit lidi zní poněkud "zlověstně. Použité řecké sloveso "zogreo" znamená ulovit živé, nebo ulovit k životu. To slovo však rozhodně nebylo Ježíšem míněno negativně ve smyslu oloupení druhých lidí o svobodu. Nešlo o spoutání, manipulaci, nebo něco takového. Byla to od Ježíše daleko více útěšná glosa, poznámka, která reagovala na Šimonův strach a na jeho obavy. Vše vyznívá daleko více jako povzbuzení. Ježíš Šimonovi říká: "Neboj se." Neboj se pomáhat lidem a vést je k životu v záchranné síti dobré zprávy - evangelia. Zvěsti o Boží lásce i přes všechny zlé vody lidského života.

Na lodi bylo několik rybářů, Ježíš ale oslovil Šimona. Jednak mu patřila ona loď a hlavně se znali. V Kafarnaum, kde Ježíš krátce působil, se s Šimonem setkal a zachránil jeho tchýni, která ležela ve velkých horečkách. (L 4,38-39) Ježíš uzdravil i další obyvatele tohoto rybářského městečka. Proto se i k němu tlačily ty velké zástupy. Co jim Ježíš vyprávěl, co je učil - v příběhu není zaznamenáno. Důležitější totiž bylo to, co se stalo skrytě s rybářem Šimonem. Lidé byli zcela přirozeně na Ježíše velmi zvědaví, Šimon Ježíše poslechl a na Ježíšův pokyn spustil sítě do jezera - i když to byl velký nerozum. Rybářské zkušenosti jasně Šimonovi říkaly, že už není dobrý čas pro lov. Ale úlovek však byl, jak jsme v příběhu vyslechli, nečekaně veliký. Lodě se pod tíhou skoro potápěly.

Ten příběh dnes může znít jen jako jakási legenda. Nicméně je jasné, že Šimon a někteří jeho pomocníci přestali lovit ryby a stali se těmi, kdo chtěli druhým lidem pomáhat v tom, co je samotné naplňovalo. Hlubina, poznání víry Ježíšovy učedníky přivedla pro ně k naprosto nečekanému úlovku. Jistěže to byli dál obyčejní lidé se svými slabostmi, ale víra je změnila. Šimon se stal časem Skálou - Petrem i se všemi lidskými chybami. Víra je hlubinou, kam se člověk stále může vracet a pomáhat zároveň i druhým k životu, v němž se člověk nemusí stále jen strachovat a cítit, že nevyhovuje představám o své dokonalosti, kterou v sobě nese, nebo kterou na něj nakládají druzí. Kristus nás volá k životu v Boží milosti, jeho síť je o záchraně a pomoci druhým. Amen

Izajáš 6, 1-13; 1. Korintským 15,1-11; Lukáš 5, 1-11